Corporate programma's
linked infacebook

Verzuimpreventie

Bij onze Corporate programma’s staat verzuimpreventie centraal. Niemand kiest er bewust voor om ziek te worden. Toch komt het regelmatig voor dat mensen zich ziek melden en daardoor niet op het werk verschijnen.

Kosten verzuimpreventie
Volgens een onderzoek uitgevoerd door TNO in 2010 bedroegen de verzuimkosten in Nederland ruim 12,6 miljard euro. Dit betreft dan alleen nog maar de kosten van het daadwerkelijk afwezig zijn, dus exclusief aanvullende kosten zoals productiviteitsverlies, verloren orders/klanten, kosten van vervanging enz. Momenteel wordt veelal een gemiddelde gehanteerd van €250,- aan kosten voor de werkgever per dag dat een medewerker ziek is. Hierin zijn dan de loondoorbetaling, arbodienstverlening, productie verlies en vervangingskosten meegenomen. Een gemiddeld bedrijf van 100 werknemers, uitgaande van 228 werkdagen en een ziekteverzuim van 5%, is dan zo’n €285.000,- per jaar kwijt.

 

Topje van de ijsberg

Voorafgaand aan de daadwerkelijke ziekmelding is er echter vaak al een periode waarin mensen zich minder ‘lekker’ voelen en minder productief zijn. Gevolg hiervan is vaak een daling van de productiviteit, het optreden van fouten, productie verstoringen enz. Vermoedelijk zijn de berekende kosten van verzuimpreventie maar een deel van de daadwerkelijke kosten. Hoe zou het zijn als iedereen gezond, met volle energie en aandacht zijn of haar werkzaamheden uit zou voeren?

Gezonde, productieve en gemotiveerde werknemers
Iedere werkgever wil natuurlijk gezonde, productieve en gemotiveerde werknemers. En, niet onbelangrijk, de werknemers binnen uw bedrijf willen dat zelf ook! De vraag is hoe bereik je dat?
Als uw bedrijf alleen gezonde, productieve en gemotiveerde werknemers heeft zal het verzuim in de richting van 0% komen. Laten we eens kijken naar de oorzaken van verzuim en wat er voor nodig is om deze oorzaken weg te nemen.

 

Oorzaken verzuim

In het rapport van TNO worden de belangrijkste oorzaken van verzuim genoemd. We beperken ons tot verzuim dat geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door werk. Hier kan immers op het werk wat aan gedaan worden. Verzuim veroorzaakt door de thuis situatie, privé omstandigheden of andere invloeden, zoals bepaalde ziektes of ongelukken, zijn vaak moeilijker te beïnvloeden en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

Volgens het onderzoek van TNO is de top 5 van klachten die leiden tot verzuim en werk gerelateerd zijn als volgt:

 1. Conflict op het werk;
 2. Psychische klachten, overspannenheid, burn-out;
 3. Klachten nek, schouders, armen, polsen, handen;
 4. Rugklachten;
 5. Vermoeidheid of concentratie problemen.

Andere klachten zijn: huidklachten, klachten heup, benen knieën en voeten, klachten oren of ogen, hoofdpijn, klachten hart en vaatstelsel, klachten luchtwegen, klachten in verband met zwangerschap, klachten buik, maag of darmen, griep of verkoudheid en overige klachten.

 

Voorkom de oorzaak en daarmee verzuim

Als we er voor kunnen zorgen dat de oorzaken voor verzuim sterk verminderen zal er minder verzuim voorkomen. Dat kan helaas niet in alle gevallen. Zo zijn conflicten op het werk niet in alle gevallen te vermijden. Dat is zelfs niet gewenst. Een conflict geeft immers ook een mogelijkheid om zaken duidelijker te maken en leidt vaak tot verbeteringen of nieuwe inzichten. Wat wel mogelijk is, is er voor te zorgen dat er beter met conflicten wordt omgegaan. Klachten over de luchtwegen kunnen ontstaan door de omgeving waarin het werk is gehuisvest, bijvoorbeeld in een gebied met veel lucht verontreiniging. Verhuizen naar een ander kantoorpand zou dan een oplossing kunnen zijn, maar dat is niet in alle gevallen mogelijk of gewenst. Wat wel mogelijk is, is om door gerichte oefeningen te zorgen dat de ademhaling en het immuunsysteem verbeteren, zodat de klachten van de luchtwegen afnemen of zelfs verdwijnen.

 

Het verzuim te lijf

Onze corporate programma’s zijn speciaal ontwikkeld om de oorzaken van verzuim te bestrijden.
De programma’s combineren de beste trainingsmethoden uit de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG), zoals Qigong, Taijiquan, en andere interne kunsten, gebaseerd op meer dan 20 jaar studie en onderzoek.
De volgende corporate programma’s zijn ontwikkeld:

 • Corporate Tai Chi;
 • Corporate Chi Kung;
 • Corporate Stretch;

Deze programma’s richten zich op bestrijding van alle werk gerelateerde oorzaken van verzuim. De aanpak is hierbij verschillend:

 • Corporate Tai Chi is gebaseerd op Tai Chi of Tai Ji;
 • Corporate Chi Kung is gebaseerd op Chi Kung of Qigong;
 • Corporate Stretch is gebaseerd op stretch technieken afkomstig uit de interne kunsten.

De keuze voor één van deze drie programma’s hangt voornamelijk af van de voorkeur. Het beoogde doel en het gewenste resultaat is voor alle drie de programma’s hetzelfde.

 

Programma's top 5 verzuim

Naast bovenstaande programma’s zijn er nog een viertal programma’s ontwikkeld die zich richten op de top 5 van oorzaken van verzuim:

 • Corporate Conflict;
 • Corporate Relax;
 • Corporate Back Office;
 • Corporate Energy.

 

In deze programma’s worden oefeningen aangeleerd die zich richten op één of twee van de top 5 oorzaken van verzuim;

 • Corporate Conflict richt zich op het juist leren omgaan met conflicten;
 • Corporate Relax bevat voornamelijk ontspanningsoefeningen gericht op het voorkomen en verhelpen van psychische klachten, overspannenheid, burn-out, vermoeidheid en concentratie problemen.
 • Corporate Back Office bevat voornamelijk oefeningen gericht op het voorkomen en verhelpen van klachten aan de rug, nek, schouders, armen, polsen en handen.
 • Corporate Energy richt zich, net als het Corporate Relax programma op het voorkomen en verhelpen van psychische klachten, overspannenheid, burn-out, vermoeidheid en concentratie problemen. Het verschil met het Corporate Relax programma is, dat dit programma bestaat uit meer fysieke en energie opwekkende oefeningen.

 

Overzicht

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de top 5 oorzaken van verzuim die werk gerelateerd zijn en onze corporate programma’s voor het bestrijden hiervan.

 
Corporate programma's   
Top 5 werkgerelateerde oorzaken  Tai Chi   Chi Kung   Stretch   Conflict   Relax   Back Office   Energy 
1. Conflict op het werk x x x X
2. Psychische klachten, overspannenheid, burn-out x x x X X
3. Klachten nek, schouders, armen, polsen, handen x x x X
4. Rugklachten x x x X
5. Vermoeidheid of concentratie problemen x x x X X
6. Huidklachten x x x
7. Klachten heup, benen knieën en voeten x x x
8. Klachten oren of ogen, x x x
9. Hoofdpijn x x x
10. Klachten hart en vaatstelsel x x x
11. Klachten luchtwegen x x x
12. Klachten in verband met zwangerschap x x x
13. Klachten buik, maag of darmen x x x
14. Griep of verkoudheid x x x

 

Toelichting:

Een kleine ‘x’ betekent dat het programma zich richt op het bestrijden van verzuim als gevolg van genoemde klachten. Een grote ‘X’ betekent dat het programma zich specifiek richt op het bestrijden van verzuim als gevolg van genoemde klachten. Dit betreft dan één of twee van de top 5 oorzaken van verzuim. De aanpak hiervan is middels deze programma’s dusdanig specifiek gemaakt dat dit een apart programma rechtvaardigt.

Klik op onderstaande links voor een nadere toelichting op de verschillende programma’s: